متن و ترجمه فارسی اهنگ The Monster از Eminem Ft. Rihanna در ادامه مطلب :

ترجمه توسط : kamran

ایمیل مترجم : kamyrascall@yahoo.com

————————————————

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

[Eminem: Verse 1]

I wanted the fame, but not the cover of Newsweek

من شهرت می خواستم اما نه جلد روی مجله ها

Oh well, guess beggars can’t be choosey

بسیار خوب.حدس میزنم گداها نمی تونن انتخواب کننده باشن

Wanted to receive attention for my music

توجه برای اهنگام می خواستم

Wanted to be left alone, the public excuse me

می خواستم منو تنها بزارین. مردم ببخشید

Been wanting my cake, I need it too, wanting it both ways

می خواستم مثل قبل باشم.خیلی هم می خواستم.از هر دو روش می خواستمش

Fame may be a balloon cause my ego inflated

شهرت ممکنه یک بالون باشه چون من خودم باد کردم

When I blew seep it was confusing

وقتی ابم داشت چکه چکه میریخت سرم داشت گیج می رفت

Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loose leaf

چون همه چیزی که می خواستم انجام بدم اینه که بروسلی ازبرگ های سست باشم

Abused ink, used it as a tool when I blew steam

دیس می کنم .ازان به عنوان یک ابزار زمانی که عصبی هستم استفاده می کنم

Hit the lottery, oh wee

شانسم تو شرط بندی کمه

With what I gave up to get was bittersweet

چجوری من دست بکشم از کارم که نه شیرین باشه نه تلخ

It was like winning a huge meet

مثل برنده شدن در یک دیدار بزرگ بود

Ironic cause I think I’m getting so huge I need a shrink

طعنه امیزه چون فکر کنم خیلی بزرگ شدم و نیاز به کوچیک شدن دارم

I’m beginning to lose sleep: one sheep, two sheep

من شروع به از دست دادن خوابم می کنم .یک گوسفند.دوگوسفند

Going cucko and cuckier as Kool Keith

دیوانه میشم و صدای دیوانه هارو مثل کول کیت در میارم

But I’m actually weirder than you think

اما در واقع من عجیب تر از اون چیزی که فکر می کنی هستم

Cause I’m

چون من

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

[Eminem: Verse 2]

Now I ain’t much of a poet

در حال حاضر من بیشتر از یک شاعر نیستم

But I know somebody once told me to seize the moment

اما من یک نفر رومیشناسم که یک بار بهم گفت این لحظه رو بدست بیار

And don’t squander it

و تلفش نکن

Cause you never know when it could all be over

چون تو نمیدونی چه وقت (کی)همش می تونه تمام شه

[?] so I keep conjuring

پس من به جادو کردن ادامه میدم

Sometimes I wonder where these thoughts spawn from

گاهی اوقات من تعجب می کنم که این افکار از کجا تولید میشه

(Yeah, ponder it

اره. بهش فکر می کنم

Do you wonder there’s no wonder you’re losing your mind the way you’re brought up?

تعجب کردی؟ اینجا چیزی واسه تعجب نیست تو داری عقلت رو از دست میدی این راهی هست که تو به وجود اوردی؟

I think you’ve been wandering off down your [?]

من فکر می کنم تو داخل تاریکی خودت سرگردانی

and stumbled upon Jeff [?]

uponjeff برخوردکردی با و

Cause I needed an intervention in this to intervene between me and this monster

چون من نیاز داشتم بین بحث من و این هیولا از خودم دفاع کنم

And save me from myself and all this conflict

و من رو از خودم و همه این ناسازگاری ها نجاات بده

Cause the very things that I love is killing me and

چون همان چیزایی که من دوست دارم دارن من رو می کشن

I can’t conquer it

و من نمی تونم بر ان ها غلبه کنم

My OCD is me in the head

یه بیماری که افراد از مکان های مردمی می ترسن)من خودمم درسرم)ocd

Keep knocking, nobody’s home, I’m sleepwalking

به در زدن ادامه بده.کسی خونه نیست.من تو خواب راه میرم

I’m just relaying what the voice of my head saying

من فقط انجام میدم چیزهایی که صدای درون سرم بهم میگه

Don’t shoot the messenger, I’m just friends with the

به فرستاده شلیک نکن. من فقط دوستم با

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

Well, that’s not fair

[Eminem: Verse 3]

Call me crazy, but I had this vision

بهم بگو دیوونه.اما من همینجوری هستم

One day that I’d walk amongst you regular civilians But until then drums get killed at

زمانی که موزیک از بین بره من مثل شما یک فرد عادی میشم (فزق من با شما کارمه)

I’m coming straight at Emcees, blood get spilled and I Take it back to the days that I get

من مستقیم به به سوی ام سی میرم.خون های که ریخته شده رو به همان روز های که گرفتم پس میدم

Give every kid who got played gat

به هر بچه ای که بازی میکرد با تفنگ میدم

Pumped the villain and shit that say back To the kids who played ‘em

تبهکارا عصبی میشن و به بچه هایی که با هاشون بازی می کنن کثافت میگن

I ain’t here to save the fucking children

من برای نجات این بچه اینجا نیستم

But if one kid out of a hundred million

اما اگر یک بچه از صد میلیون

Who are going through a struggle feels and relates that’s great

که میره بین مشکلات و احساسشو باز گو می کنه و این عالیه

It’s payback, Russell Wilson falling way back

راسل ویلسون داره تقاص کاراشو پس میده

In the draft, turn nothing into something, still can make that

تبدیل کردن هیچی به چیزی هنوزم اتفاق میافته

Straw in the gold chump I will spendin a hay stack

طلای که واسه شما گندس من خرجه علفام می کنم

Maybe I need a straightjacket, face facts

شاید برای رویاروی با این یه ژاکت کلفت نیازم بشه

I am nuts for real, but I’m okay with that

من واقا احمقم ولی باش مشکلی ندارم

It’s nothing, I’m still friends with a

اینکه چیزی نیست من هنوزم دوستم با یک ….

[Bridge:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

اره ، این عادلانه نیست

————————————————

،کپی بردادی تنها با ذکر منبع مجاز هست،

مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید …

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

[Eminem: Verse 1]

I wanted the fame, but not the cover of Newsweek

من شهرت می خواستم اما نه جلد روی مجله ها

Oh well, guess beggars can’t be choosey

بسیار خوب.حدس میزنم گداها نمی تونن انتخواب کننده باشن

Wanted to receive attention for my music

توجه برای اهنگام می خواستم

Wanted to be left alone, the public excuse me

می خواستم منو تنها بزارین. مردم ببخشید

Been wanting my cake, I need it too, wanting it both ways

می خواستم مثل قبل باشم.خیلی هم می خواستم.از هر دو روش می خواستمش

Fame may be a balloon cause my ego inflated

شهرت ممکنه یک بالون باشه چون من خودم باد کردم

When I blew seep it was confusing

وقتی ابم داشت چکه چکه میریخت سرم داشت گیج می رفت

Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loose leaf

چون همه چیزی که می خواستم انجام بدم اینه که بروسلی ازبرگ های سست باشم

Abused ink, used it as a tool when I blew steam

دیس می کنم .ازان به عنوان یک ابزار زمانی که عصبی هستم استفاده می کنم

Hit the lottery, oh wee

شانسم تو شرط بندی کمه

With what I gave up to get was bittersweet

چجوری من دست بکشم از کارم که نه شیرین باشه نه تلخ

It was like winning a huge meet

مثل برنده شدن در یک دیدار بزرگ بود

Ironic cause I think I’m getting so huge I need a shrink

طعنه امیزه چون فکر کنم خیلی بزرگ شدم و نیاز به کوچیک شدن دارم

I’m beginning to lose sleep: one sheep, two sheep

من شروع به از دست دادن خوابم می کنم .یک گوسفند.دوگوسفند

Going cucko and cuckier as Kool Keith

دیوانه میشم و صدای دیوانه هارو مثل کول کیت در میارم

But I’m actually weirder than you think

اما در واقع من عجیب تر از اون چیزی که فکر می کنی هستم

Cause I’m

چون من

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

[Eminem: Verse 2]

Now I ain’t much of a poet

در حال حاضر من بیشتر از یک شاعر نیستم

But I know somebody once told me to seize the moment

اما من یک نفر رومیشناسم که یک بار بهم گفت این لحظه رو بدست بیار

And don’t squander it

و تلفش نکن

Cause you never know when it could all be over

چون تو نمیدونی چه وقت (کی)همش می تونه تمام شه

[?] so I keep conjuring

پس من به جادو کردن ادامه میدم

Sometimes I wonder where these thoughts spawn from

گاهی اوقات من تعجب می کنم که این افکار از کجا تولید میشه

(Yeah, ponder it

اره. بهش فکر می کنم

Do you wonder there’s no wonder you’re losing your mind the way you’re brought up?

تعجب کردی؟ اینجا چیزی واسه تعجب نیست تو داری عقلت رو از دست میدی این راهی هست که تو به وجود اوردی؟

I think you’ve been wandering off down your [?]

من فکر می کنم تو داخل تاریکی خودت سرگردانی

and stumbled upon Jeff [?]

uponjeff برخوردکردی با و

Cause I needed an intervention in this to intervene between me and this monster

چون من نیاز داشتم بین بحث من و این هیولا از خودم دفاع کنم

And save me from myself and all this conflict

و من رو از خودم و همه این ناسازگاری ها نجاات بده

Cause the very things that I love is killing me and

چون همان چیزایی که من دوست دارم دارن من رو می کشن

I can’t conquer it

و من نمی تونم بر ان ها غلبه کنم

My OCD is me in the head

یه بیماری که افراد از مکان های مردمی می ترسن)من خودمم درسرم)ocd

Keep knocking, nobody’s home, I’m sleepwalking

به در زدن ادامه بده.کسی خونه نیست.من تو خواب راه میرم

I’m just relaying what the voice of my head saying

من فقط انجام میدم چیزهایی که صدای درون سرم بهم میگه

Don’t shoot the messenger, I’m just friends with the

به فرستاده شلیک نکن. من فقط دوستم با

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

Well, that’s not fair

[Eminem: Verse 3]

Call me crazy, but I had this vision

بهم بگو دیوونه.اما من همینجوری هستم

One day that I’d walk amongst you regular civilians But until then drums get killed at

زمانی که موزیک از بین بره من مثل شما یک فرد عادی میشم (فزق من با شما کارمه)

I’m coming straight at Emcees, blood get spilled and I Take it back to the days that I get

من مستقیم به به سوی ام سی میرم.خون های که ریخته شده رو به همان روز های که گرفتم پس میدم

Give every kid who got played gat

به هر بچه ای که بازی میکرد با تفنگ میدم

Pumped the villain and shit that say back To the kids who played ‘em

تبهکارا عصبی میشن و به بچه هایی که با هاشون بازی می کنن کثافت میگن

I ain’t here to save the fucking children

من برای نجات این بچه اینجا نیستم

But if one kid out of a hundred million

اما اگر یک بچه از صد میلیون

Who are going through a struggle feels and relates that’s great

که میره بین مشکلات و احساسشو باز گو می کنه و این عالیه

It’s payback, Russell Wilson falling way back

راسل ویلسون داره تقاص کاراشو پس میده

In the draft, turn nothing into something, still can make that

تبدیل کردن هیچی به چیزی هنوزم اتفاق میافته

Straw in the gold chump I will spendin a hay stack

طلای که واسه شما گندس من خرجه علفام می کنم

Maybe I need a straightjacket, face facts

شاید برای رویاروی با این یه ژاکت کلفت نیازم بشه

I am nuts for real, but I’m okay with that

من واقا احمقم ولی باش مشکلی ندارم

It’s nothing, I’m still friends with a

اینکه چیزی نیست من هنوزم دوستم با یک ….

[Bridge:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

اره ، این عادلانه نیست

 
سارا
دی 4ام, 1392

merc! kheyli merc!

 
Masi
دی 9ام, 1392

عالی بود مرسی

 
zahra
دی 9ام, 1392

عاااااااااااالی بود.ممنون

 
بیتا
دی 10ام, 1392

aaaaaaaallllliiii booooood!mer10000000000!tarjomeie ali daasht.

 
tahmine
دی 11ام, 1392

خیلی ممنون واقعا دنبالش بودم

 
dely
دی 11ام, 1392

ریانا عشقه:-*
مث همیشه پرفکت بود
سپاس از شما

 
ارغوان
دی 11ام, 1392

خیلییی قشنگه :*

 
دانیال
دی 14ام, 1392

ممنون خیلی اهنگش قشنگه.

 
minoo
دی 14ام, 1392

ممنون خیلی قشنگه

 
دی 15ام, 1392

خیلییی ممنون
عالی بود
عاشق ریحانام:)

 
sarina
دی 15ام, 1392

thanke you for every one

 
kamran
دی 16ام, 1392

age tarjome dg khastin begin rosh kar konam

 
دی 16ام, 1392

مرسی واقعا اهنگه جالبیه مخصوصا اینجاش ک میگه:

Straw in the gold chump I will spendin a hay stack

طلای که واسه شما گندس من خرجه علفام می کنم!!!

 
kamran
دی 16ام, 1392

tnx dostan
khoshhalam khosheton omade

 
دی 19ام, 1392

merC kheili khub bud
:*

 
دی 19ام, 1392

merC kheili aliiiii bud
:*

 
دی 20ام, 1392

ممنون
ولی من از جاهای دیگه خوندم نوشته بود well that’s nothing نه well that’s not fair به هر حال ممنون

 
sar
دی 21ام, 1392

Get Along = کنار اومدن
Stop Holding Your Breath = اصطلاح به معنی دیگه تلاش نکن

 
دی 22ام, 1392

kheyyyyyyli khob bod. Merc. Mamnon

 
wooden sky
دی 24ام, 1392

عالییییییییییییییییییی بووووووووووووووووووووود ممنون 😉

 
SHIRIN
دی 27ام, 1392

عالیه عالیه عالیه امینم خیلی خیلی خیلی قشنگ خوند

 
siamak
دی 27ام, 1392

با درود فراوان

از زحمات شما سپاسگذارم

سربلند باشید

 
b 2 che
بهمن 2ام, 1392

ایول ایول داش کامیو ایول

 
رزا
بهمن 4ام, 1392

متن آهنگ اشتبا نوشتی
well that’s nothing

 
f.z
بهمن 7ام, 1392

اره همتون راست میگید خیلی قشنگه ک دارن خیلی اروم اهداف شیطان پرستی رو برای ما فرهنگ سازی میکنند ومتاسفانه ماها اصلا متوجه نیستیم…………………..

 
Amin
بهمن 10ام, 1392

عالی بود. خیلی ممنووووووووون

 
ساغر
بهمن 12ام, 1392

عااااالی بود ممنونننننن . خیلی قشنگ بودددد

 
Melina
بهمن 14ام, 1392

slm.age mishe matne ahange Royals az Lorde ro bezarin Mer30

 
بهمن 15ام, 1392

فقط ریحانا ممنون ازتون

 
بهمن 15ام, 1392

عالی بود ممنون

 
بهمن 15ام, 1392

خیلی ممنون ازتون عالی بود

 
شکیلا
بهمن 15ام, 1392

سلام اگه آهنگ برای دانلود بذاری یا برای ایمیلم بفرستی خیلی ممنون میشم…

وب خیلی خوبی داری.

 
بهمن 23ام, 1392

EXCELLENT.KHAILY ALY BOD.KHAILY MAMNON

 
ش
بهمن 24ام, 1392

حالم از هر دوتاشون بهم میخوره

 
LORD TAHA
بهمن 25ام, 1392

well that’s not fair هست میتونید از سایت های انگلیس زبان ببینید.مرسی خیلی قشنگ بود

 
Mahsa.S
بهمن 29ام, 1392

خیلی عالی بود…عالی مثه همیشه…
مرررررررررررررررررررررسی

 
atefe
بهمن 29ام, 1392

merc babate hamash ali bud mamanon

 
zahra
بهمن 30ام, 1392

thanks a lot
its really beutifull

 
اسفند 5ام, 1392

واااااااااااااااااااااااااای آدم این آهنگو گوش می ده می خاد سرشو بکوبه تو دیوار………
مرسسسسسسسسسسسسسسسسی عالی بود

 
فاطمه
اسفند 7ام, 1392

خیلیییییییییییییییییییی عالییییییییییییییی بود.مرسییییییییییی از شما و خسته نباشن ریحانا و امینم عزییییییییییییییییییز.بازم مررررررررررررر30000000000

 
mehrdad
اسفند 8ام, 1392

ki mige un dats nothn has??binam shoma asan ahango gushidin k migin thats nothing??

 
رونالدو
اسفند 11ام, 1392

اهنگ عالیه ایه
واقعا ریحانا و امینم محشرن!

 
محمد
اسفند 15ام, 1392

دوستانی که میگید وایییی خیلی عالی بود .. مرسی …
میشه بپرسم کجاش قشنگ بود و نظر شما رو جلب کرد؟

 
SHADY
اسفند 18ام, 1392

agha jone madaret az eminem bishtar bezar

 
نیوشا
اسفند 24ام, 1392

عالللللللللللللللللللللللللللللللللی بود

 
ماریا
اسفند 24ام, 1392

اون فردی که میگی این شیطان پرستیه.عزیزم شما الان از این هیولا ترسیدی؟(مانستر) الان این هیولا فرهنگ مارو تحت تاثیر قرار می ده؟حالا خوبه که متن به این قشنگی داره!!!!
خوب چیکار کنیم برادر من/خواهر من؟بریم روضه گوش بدیم آخه؟واقعا انصافه ما نسل جوون به جای اینکه این آهنگ های شاد رو گوش بدیم بریم آهنگ مرگ بر آمریکا گوش بدیم؟!
آهنگ های ایرانی هم که قربونش برم یه سوز گدازی داره که بیا و ببین!چرا خوب باید شیطان پرستی باشه؟
اصلا اگه شیطان پرستیه چرا خودت اومدی متنش رو می خونی؟؟؟؟؟

 
مجید
فروردین 15ام, 1393

با سلام و تشکر.اگر میشه علاوه بر ترجمه ی دقیق متن شعر,تحلیلی از آهنگ رو هم تو سایتتون بزارین تا متوجه بشیم منظور این خواننده ها چیه,چون خیلی وقتا از ترجمه ی متن چیزی مشخص نمیشه.در مجموع این آهنگ از نظر موسیقایی خیلی قشنگه

 
فروردین 21ام, 1393

زیادم آهنگ جالبی نیست

 
meysam
اردیبهشت 2ام, 1393

اهنگ مشتی بود واقعا حال کردم

 
محمد
اردیبهشت 7ام, 1393

عالییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

 
مهدی
اردیبهشت 7ام, 1393

با سلام دوست گرامی امیدوارم موفق باشی فقط چند نکته هست که احساس میکنم اشتباه تبدیل گفتار به نوشتار باشه خواستم متذکر بشم:
been wanting my cake =for wanting my cake
wining a huge meet= wining a used mink
Cause you never know when it could all be over+tomorrow
ممنونم بسیار فراوان

 
اردیبهشت 11ام, 1393

etefaghan manam asheghe rihannaam
taze esme dust dokhtaram ham rihanast v vase hamin alaghe man b ahangaie rihana do barabar shode!

 
mohadese
اردیبهشت 21ام, 1393

بی نظیر بود مرسی.ilove you eminem and rihana

 
شکیلا
اردیبهشت 24ام, 1393

خیلی بد بود و مسخره ولی انگییلیسیش عالییییییییییه

 
سلنا
اردیبهشت 24ام, 1393

عالی بود لطفا عکس هایش را هم بگذارید ممنون

 
مهدی
اردیبهشت 29ام, 1393

سلام
دوستان این رپر های آمریکایی و حتی بعضی از رپر های ایرانی تو آهنگاشون یه سری سحر و جادو در قالب قافیه میخونن و آدمو جادو میکنن به همین دلیله که وقتی این آهنگو گوش میدی میخوای کلتو بکوبی ب دیوار و خسته نمیشی از گوش دادنش…گفتم که درجریان باشید
ترجمه خوب بود.ممنون

 
anahita
خرداد 1ام, 1393

Just EMINEM
RAP GOD ♥♥

 
حمید
خرداد 3ام, 1393

محاله انسانی صدای ریحانا رو بشنوه و از صداش خوشش نیاد
با اینکه حتی یک کلمه از حرفاشو نفهمه

 
mahdyar
خرداد 6ام, 1393

عالی بود مرسی از ترجمه

 
هستی
خرداد 6ام, 1393

خیلی قشنگ بود مرسی درضمن اگه آهنگ رو گوش کنید می فهمید که خیلی واضح می گه
well that’s nothing

 
majid
خرداد 7ام, 1393

MASHTIII HASTII MARD

 
Reza USA
خرداد 11ام, 1393

So beautiful
tnx

 
raha
خرداد 14ام, 1393

مثل همیشه ریحانا عاااالی بود. از شما هم ممنون وااااقعا خیلی زحمت کشیدید

 
اسی
خرداد 21ام, 1393

شکیلاچی خیال کردی معنی این آهنگ نیازمنددرک وفهمه کو تونداری

 
mamad
تیر 16ام, 1393

کارت معرکه است دادا

 
mm
تیر 29ام, 1393

خوب بود فقط این که well thats not fair نیست
درستش اینه well thats nothing

 
نگار
مرداد 6ام, 1393

مررررسی از ترجمه خوبتون
میشه متن اهنگ love’s to blame از luke وjoel رو هم ترجمه کنین؟؟ممنون میشم

 
شکیبا
مرداد 7ام, 1393

مسخره ترین اهنگی بود که شنیدم راستی غیر مستقیم بگم که واقعا ادم های بیکاری هستند که دلشون می خواد به جای این ببینن که امریکا جونشون اومده وهمه ی کشورشون رو تحد تصاحب خودش در اورده بعد اون موقع است که می گن اهنگ های قشنگ تر از این هم بودا …. راستی بعد از این که فهمیدم این حرام زاده هم جنس بازم هست ترجیح میدم مرگ بر امریکای خودمون رو گوش بدم تا خیال با فی های این زنکه رو : دیوانه فکر می کنه تو اتا قش ادم فضایی هست …..من چندتا د کتر های اعصاب روان سراغ دارم اگه با این دیونه دیداری داشتین سلام منو هم به هیولای توی اتاقشون برسونید وبگید روان در مان های ایران بیشتر در مان داشتن بیان اینجا حتما بهتر میشن البته کسی که این دیونه رودید خودش هم بره پیش دکتر.

 
فائزه
مرداد 10ام, 1393

عاشق آهنگش هستم خیلی قشنگه

 
مرداد 10ام, 1393

خیلی ممنون …
اما من متوجه نشدم اون that’s nothing یا not fair …
بیش تر به not fair میخوره ممنون
آخه من همه جا دیدم مینویسن that’s nothing..
بااااازم خیلی خیلی عالی بود…

 
Paniz
مرداد 11ام, 1393

ممنون از ترجمتون خیلى آهنگ قشنگیه ایول ریحانا

 
nora
مرداد 11ام, 1393

vay in ahang mahshare

 
مایکل
مرداد 16ام, 1393

خیییییلی خوب بودممنون

 
asal
مرداد 17ام, 1393

عاشق جفتشونم هم امینم هم ریحانا جفتشونم خیلی باحال کار کردن . از ترجمه شما هم ممنون .

 
یه بنده خدا
مرداد 26ام, 1393

فداااااااااااااااااات

 
رضا
شهریور 2ام, 1393

این آهنگ واقعا یه شاهکار بود از هر نظر !! امینم که مثل همیشه عالیییییی
ریحانا هم ترکونده بود. مرسی از ترجمه

 
ارسال نظر
نام شما *
ايميل *
ادرس وب* گزينه هاي الزامي


کپي برداري از مطالب ميهن اشعار تنها با هماهنگي با مدير سايت مجاز ميباشد و در غير اين صورت پيگرد قانوني دارد !
مطالب مرتبط
اشتراک گذاري
تبليغاتحمايت از ميهن اشعار